top of page
mockup_new_lashon_latichon4.png

סביבות דיגיטליות להוראת לשון לתיכון לכיתות י'י"א

הסביבות הדיגיטליות של לשון לתיכון מיועדות להוראת הלשון בדרך חדשנית, מרתקת וחווייתית. התכנים מותאמים לתחום העמקה לבחירה – תחביר או צורות. כל אחת מהסביבות בנויה מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך כל השנה, וכוללת נושאי לימוד ותרגול המתאימים לכיתות י'–י"א: הבנה והבעה, תחביר, מערכת הצורות (פועל ושם עצם) ותקינות. הסביבות מותאמות להוראה בכיתות שבהן כל התלמידים מצוידים במחשב או בכיתות שבהן יש מקרן.

Mask Group 17.png
Group 182_edited.png
Group 207.png

סביבות דיגיטליות לתיכון לכיתות י'–י"א

Logo blue_2x.png
Illustrations For Svg Animations_illustration 10.png
Group 162.png

יחידות לימוד דיגיטליות

למידה באמצעות יחידות המכילות הסברים מפורטים, תרגול מגוון, סרטונים, המחשות, טיפים, משחקי לשון, למידה מותאמת אישית, הוראה חלופית ועוד. הסביבות כוללות גם מצגות שיעור מתקדמות, פעילויות המתאימות לתלקיט דיגיטלי, משוב עצמי וסיוע עמיתים וכן מגוון מבדקים ומבחנים בנושאי הלימוד השונים.

מרבית השאלות נבדקות אוטומטית על ידי המחשב, כך שהתלמידים מקבלים מייד משוב וציון ללא צורך בבדיקה ידנית. המורים יכולים לצפות בהתפלגות הציונים בכיתה, בזמני ההגשה וכן בתשובות של כל התלמידים ולהוסיף להן הערות אישיות.

Mac demo1.png

יחידות לימוד בדיקות

Group 206.png
12 app.png

בכיתות י"א -
אפליקציית תרגול

Mac-demo-Mikudit.png

בכיתות י"א - מיקודית דיגיטלית

חוברות תרגול

לשון לתיכון תחביר_70.png
לשון לתיכון תחביר 30.png
לשון לתיכון צורות_30.png
לשון לתיכון צורות_70.png

לסביבות אלו מתלוות

חוברות תרגול

חוברת תרגול מתקדם (70%) וחוברת תרגול בסיסי (30%) על פי תחום ההעמקה – תחביר או צורות. החוברות מתאימות ללמידה בכיתות שבהן יש מקרן, אך לתלמידים אין מחשב.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מיקודית דיגיטלית לכיתות י"א

12 מבחנים מלאים בנוסח בחינות הבגרות, מבחנים מותאמים וכן עשרות תרגילים אינטראקטיביים.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

אפליקציית תרגול בגרות בלשון לכיתות י"א 

מכילה מאגר שאלות לתרגול במגוון נושאי הלשון: תחביר, פועל ושם ותקינות.

3D-Elements_shade_yel_circle.jpg
Mask Group 18.png
Group 182_edited.png
Group 206.png

הצצה לסביבת הלמידה

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש חשיפה בבית הספר

Image 1.png
Mask Group 19.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Mask Group 17_edited.png
Group 182_edited.png
Group 207.png

מורים משתפים

Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
Group 182_edited.png
bottom of page