top of page

מדיניות פרטיות

אנו שמחים שבחרת להשתמש בשירותים שלנו. אנו מחויבים לטפל באופן הולם במידע שמסרת ומבינים שמדובר באחריות גדולה. חשוב לנו לשתף שאנחנו עושים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך ולאפשר לך שקיפות. מדיניות הפרטיות הזו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנחנו אוספים אותו, ואיך תוכל לגשת אליו.

- מטעמי נוחות הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.

א.   מתחילים בהגדרות ובהוראות כלליות

1.     הגישה לאתר זה ("האתר") והשימוש בו, ובכלל זה בשירותים השונים ובפעילויות השונות המוצעות בו, כפי שתהיינה מעת לעת ("השימוש באתר"), ייעשו בכפוף לתנאי הפרטיות המפורטים להלן. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

2.     אתר זה מופעל על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) ("מטח"), אשר מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים והמשתמשים באתר, ויפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

3.     בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך, כמפורט בתנאי מדיניות זו. כמו כן, הנך מצהיר שאתה בגיר (מעל גיל 18), או קטין (מתחת לגיל 18) שעושה שימוש באתר בכפוף לאישור הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים המוסמכים לאשר לו שימוש כאמור.

4.     מטח מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי להגן על זכויותיו. מטח יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לשם מילוי תפקידם.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

ב.   המידע שמטח אוסף

5.     מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למטח במועד הרישום לאתר או לאחר מכן או פרטים הקשורים או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר. המידע גם עשוי לכלול מידע שהגיע למטח מצד שלישי אשר מאפשר את השימוש של המשתמש באתר, לרבות מידע שהגיע למטח אודות המשתמש ממשרד החינוך.

6.     ככל שתידרש הרשמה לאתר או לצורך השימוש בו, הנך עשוי להתבקש למסור למטח פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שם בית הספר בו אתה לומד או מלמד וכיוצא באלה וכן פרטים אישיים נוספים אותם תבחר לשתף. פרטים אלו ישמרו במאגרי המידע של מטח. כמו כן יכול שיישמרו על ידי מטח פרטים נוספים על אופן שימושך באתר או פרטים שנאספו כתוצאה משימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות ציונים, משימות ומטלות, התכתבויות והודעות שהעברת, כתובת ה-IP  שלך, מיקומך, תכנים או עמודים שקראת, ועוד.

7.     הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה למטח, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

8.     נוסף על המידע המפורט בסעיף ‏6 לעיל, ייתכן וייאספו נתונים נוספים, סטטיסטיים בחלקם, אשר אינם מאפשרים זיהוי של המשתמש באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של מטח, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת מוצרים ושירותים חדשים או למטרות תחזוקה ובקרה של האתר. מובהר כי לא תהיה למשתמש כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם.

9.     המידע אשר יסופק למטח, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שכבר מצוי ברשות מטח, או על ידי מידע דומה שסופק למטח, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר למטח כדין.

ג.    מדוע מטח אוסף מידע?

10.  השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את השירותים ופעילות האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס וכן פניות באמצעי תקשורת נוספים, לרבות הצעות שיווקיות מטעם מטח באמצעות אמצעי התקשורת שמסרת למטח ובכפוף להוראות הדין; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) בניית מודלים סטטיסטים; (ז) לצורכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים) (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש של האתר או תנאי פרטיות אלו.

ד.   שיתוף המידע שלך

11.  הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, מטח רשאי להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספק מטח ללקוחותיו נדרשת לשם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מטח; (ב) לצדדים שלישיים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, בהתאם להוראות הדין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי מטח צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובהתאם להוראות אותו צו; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; (ו) אם מטח ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ז) בהתאם להוראות כל דין או הסכם.

12.  ככל שגישתו של המשתמש לאתר או המנוי שניתן למשתמש לעשות שימוש לאתר ניתן לו במסגרת שיתוף פעולה בין מטח לבין משרד החינוך (לרבות במקרה שמשרד החינוך משלם עבור שימושו של המשתמש באתר), מובהר כי המידע הנאסף במסגרת השימוש של המשתמש לאתר יהיה בבעלותו של משרד החינוך ויועבר לחזקתו על פי דרישה וצורך.

ה.  הגישה שלך למידע

13.  זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידיך או נאסף בקשר אליך לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למטח בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

גישה למידע או דרישה כמפורט לעיל תבוצע באמצעות פנייה לממונה אבטחת המידע באתר באמצעות דוא"ל: sherut@cet.ac.il

ו.    על 'עוגיות', 'פיקסלים', ואמצעי ניתור חוויית גלישה

14.  קובצי "Cookie" הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. מטח עשוי לעשות שימוש בקובצי "Cookie" אשר יאפשרו לו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים באתר להעדפות המשתמשים לשפר את חווית הגלישה באתר. אם אינך מעוניין כי ייאסף מידע אצל מטח באמצעות השימוש בקובצי "Cookie" הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קובצי  "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קובצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קובצי  "Cookie"ו/או לבטל קבלת קובצי "Cookie" תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר. מטח עשוי לעשות שימוש גם ב"תגי פיקסל", שהם קבצי קוד קטנים שהוטמעו באתר ומשמשות למעקב אחר פעילות מסוימת שנעשו באתר על ידי המשתמשים השונים, ואיסוף והעברת מידע אנונימי אודות פעולות אלו. מטח עשוי לעשות שימוש ב-Cookies ובתגי פיקסל כאמור לצורך ביצוע פרסום ופרסום מחדש, לרבות באתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים.

15.  מטח עשוי להיעזר במוצרים ו/או כלים של צדדים שלישיים, לרבות כלים של חברת Google וחברת Facebook, לצורך ניתוח השימוש באתר ושדרוגו ("כלים"). בין היתר עשוי מטח לעשות שימוש בכלים כגון Google Analytics ,Appsflyer ,Acoustic ,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger, לצורך ניתוח נתוני השימוש של משתמשים באתר, איסוף מידע סטטיסטי מצרפי וניתור הפעילות באתר.

16.  בנוסף, מטח עשוי לעשות שימוש בכלים של צדדים שלישיים לצורך האתמה אישית של מודעות ופרסומות באתרים, לרבות באמצעות "צביעת" משתמשים באמצעות פיקסלים דיגיטליים המתעדים את אופן השימוש של המשתמש באתר ומשמשים להתאמת התכנים והפרסומים שמוצגים למשתמשים באתרים אחרים, להעדפותיו ותחומי ההתעניינות שלו. כחלק מכך עשוי מטח להשתמש בכלים שונים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות כלי של חברת גוגל - Google Signals, ביחס למשתמשים שהגדרות המערכת הפנימיות שלהם מאפשרות זאת, וב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות החברתיות של פייסבוק.

ז.    איך והיכן נשמר המידע?

17.  מטח מתחייב כי כל מידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן במאגר מידע רשום, אם הדבר נדרש בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

18.  מטח מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מטח לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

19.  מטח אינו נושא כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים, אשר מופיעים באתר ואינם בשליטתו של מטח. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני. בנוסף, מטח אינו נושא כל אחריות בגין שימוש שייעשה במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים לקבל את המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ואשר אינם בשליטתו של מטח.

bottom of page