תנאי פרטיות

1. הגישה לאתר זה ("האתר") והשימוש בו, ובכלל זה בשירותים השונים ובפעילויות השונות המוצעות בו, כפי שתהיינה מעת לעת ("השימוש באתר"), ייעשו בכפוף לתנאי הפרטיות המפורטים להלן. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

2. אתר זה מופעל על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) ("מט"ח"), אשר מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים והמשתמשים באתר, ויפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

3. בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות זו. כמו כן, הנך מצהיר שאתה בגיר (מעל גיל 18), או קטין (מתחת לגיל 18) שעושה שימוש באתר בכפוף לאישור הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים המוסמכים לאשר לו שימוש כאמור.

4. מט"ח מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי להגן על זכויותיו. מט"ח יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לשם מילוי תפקידם.

5. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לחברה במועד הרישום לאתר או לאחר מכן או פרטים הקשורים או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

6. ככל שתידרש הרשמה לאתר או לצורך השימוש בו, הנך עשוי להתבקש למסור למט"ח פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכיוצא באלה וכן פרטים אישיים נוספים אותם תבחר לשתף. פרטים אלו ישמרו במאגרי המידע של מט"ח. כמו כן יכול שיישמרו על ידי מט"ח פרטים נוספים על אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, תכנים או עמודים שקראת, ועוד. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה למט"ח, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

7. נוסף על המידע המפורט בסעיף 6 לעיל, ייתכן וייאספו נתונים נוספים, סטטיסטיים בחלקם, אשר אינם מאפשרים זיהוי של המשתמש באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של מט"ח, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת מוצרים ושירותים חדשים או למטרות תחזוקה ובקרה של האתר. מובהר כי לא תהיה למשתמש כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם.

 

8. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את השירותים ופעילות האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס וכן פניות באמצעי תקשורת נוספים, לרבות הצעות שיווקיות מטעם מט"ח, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל פניות כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש

באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) בניית מודלים סטטיסטים; (ז) לצורכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים) (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש של האתר או תנאי פרטיות אלו.

9. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, מט"ח רשאי להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לצדדים שלישיים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי מט"ח צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובהתאם להוראות אותו צו; (ד) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; (ה) אם מט"ח ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ו) בהתאם להוראות כל דין או הסכם.

10 . מט"ח מתחייב כי כל מידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן במאגר מידע רשום, אם הדבר נדרש בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

11 . זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידיך או נאסף בקשר אליך לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. זכותך לקבל את המידע, לדרוש את הסרת המידע ("הזכות להישכח"), זכותך להתנגד לעיבוד המידע ולכך שייווצר פרופיל התנהגותי שלך עקב כך. גישה למידע או דרישה כמפורט לעיל תבוצע באמצעות פנייה לממונה אבטחת המידע באתר באמצעות דוא"ל sherut@cet.ac.ilהחברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

12. קבצי "Cookie" הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. מט"ח עשוי לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים באתר להעדפות המשתמשים לשפר את חווית הגלישה באתר. אם אינך מעוניין כי ייאסף מידע אצל מט"ח באמצעות השימוש בקבצי "Cookie" הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie" תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

13 . מט"ח מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מט"ח לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

14. Analytics& ADwords - אנו משתמשים בנתוני קהל של צד שלישי של Google Analytics כגון גיל, מין ותחומי עניין, כדי להבין טוב יותר את התנהגות הלקוחות שלנו ולעבוד עם חברות שאוספות מידע על הפעילויות המקוונות שלך, כדי לספק מודעות הממוקדות לפי תחומי העניין וההעדפות שלך. לדוגמה, ייתכן שתראה מודעות מסוימות באתר זה או באתרים אחרים משום שאנו מתקשרים עם Google וחברות דומות אחרות למיקוד המודעות שלנו, בהתבסס על מידע שאנו או שנאספו, כולל מידע שנאסף באמצעים אוטומטיים (כגון קובצי Cookie ובאינטרנט משואות). חברות אלה משתמשות גם בטכנולוגיות אוטומטיות לאיסוף מידע כאשר אתה לוחץ על המודעות שלנו, המסייע לעקוב ולנהל את היעילות של מאמצי השיווק שלנו.