top of page

עכשיו עברית לכיתות ז'–ט'

עכשיו עברית לכיתות ז'–ט'

הגעת לעמוד ההדרכות שלנו – זה הזמן להירשם!

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בנושאים מתוכנית הלימודים וניתן כלים ללמידה היברידית ולשילוב של פדגוגיות מתקדמות.

* חשוב לדעת: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, כדאי לעקוב אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

היכרות עם סביבות "עכשיו עברית"

יום ראשון

20.8

20:00

ההרשמה הסתיימה

כתיבה ארוכת טווח בעזרת בינה מלאכותית

יום שלישי

9.1

20:00

ההרשמה הסתיימה

היכרות עם סביבות "עכשיו עברית"

יום שני

11.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית

יום שני

5.2

20:00

ההרשמה הסתיימה

אוריינות דיגיטלית עם סביבות "עכשיו עברית"

יום שלישי

21.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page