0.png
logo.png

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי שבילים פלוס, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים, על פי שכבת גיל.

מפגשי ההדרכה כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

 *מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

02.png
02.png
02.png
02.png
02.png
02.png

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

 

כיתה א

 תוכנית לימודים והכרת המספרים  עד 10.

למצגת המפגש  >

מפגש 1

יום א | 23.8 | 20:00

גאומטריה ופעילויות במרחב

למצגת המפגש  >

מפגש 3

יום ג | 1.12 | 20:00

חיבור וחיסור עד 20 ללא המרה והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום ג | 9.2 | 20:00

חיבור וחיסור עד 20 עם המרה ולמידה שיתופית

למצגת המפגש  >

מפגש 7

יום ג | 20.4 | 20:00

חיבור וחיסור עד 10 ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום ג | 20.10 | 20:00

המספרים עד 100 והוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום ג | 12.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום ג | 9.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

למצגת המפגש  >

מפגש 8

יום ג | 25.5 | 20:00

כיתה ב

תוכנית לימודים וחיבור וחיסור עד 20

למצגת המפגש  > 

מפגש 1

יום ד | 9.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

למצגת המפגש  >

מפגש 3

יום ד | 2.12 | 20:00

חיבור וחיסור עד 100 והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום ד | 10.2 | 20:00

כפל וחילוק ולמידה שיתופית

למצגת המפגש  >

מפגש 7

יום ד | 21.4 | 20:00

המבנה העשרוני ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום ד | 21.10 | 20:00

משמעות הכפל והוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום ד | 13.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום ד | 10.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ד | 26.5 | 20:00

 

כיתה ג

תוכנית לימודים ומבנה עשרוני חלק א

למצגת המפגש  > 

מפגש 1

יום א | 6.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

למצגת המפגש  >

מפגש 3

יום א | 29.11 | 20:00

מבנה עשרוני חלק ב והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום א | 7.2 | 20:00

כפל וחילוק עד 10,000 ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום א | 18.4 | 20:00

ביסוס הכפל והחילוק ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום א | 18.10 | 20:00

כפל וחילוק עד 200 והוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום א | 10.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום א | 7.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

למצגת המפגש  >

מפגש 8

יום א | 23.5 | 20:00

כיתה ד

תוכנית לימודים ומספרים טבעיים

למצגת המפגש  > 

מפגש 1

יום ג | 8.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

למצגת המפגש  >

מפגש 3

יום ד | 2.12 | 20:00

שברים חלק ב' והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום ד | 10.2 | 20:00

כפל וחילוק חלק ב ולמידה שיתופית

למצגת המפגש  >

מפגש 7

יום ד | 21.4 | 20:00

שברים חלק א' ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום ד | 21.10 | 20:00

כפל וחילוק חלק א' והוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום ד | 13.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום ד | 10.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

למצגת המפגש  >

מפגש 8

יום ד | 26.5 | 20:00

כיתה ה

תוכנית לימודים ושברים פשוטים

למצגת המפגש  > 

מפגש 1

יום ב | 7.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

למצגת המפגש  >

מפגש 3

יום ג | 1.12 | 20:00

מספרים עשרוניים והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום ג | 9.2 | 20:00

ממוצע ולמידה שיתופית

למצגת המפגש>

מפגש 7

יום ג | 20.4 | 20:00

מספרים טבעיים ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום ג | 20.10 | 20:00

שברים ופשוטים הוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום ג | 12.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום ג | 9.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ג | 25.5 | 20:00

כיתה ו

תוכנית לימודים וכפל וחילוק שבר בשלם 

למצגת המפגש  >

מפגש 1

יום ד | 9.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ב | 30.11 | 20:00

כפל וחילוק מספרים עשרוניים והערכה מעצבת

למצגת המפגש  >

מפגש 5

יום ב | 8.2 | 20:00

סגירת פערים, יחס וקנה מידה ולמידה שיתופית

למצגת המפגש  >

מפגש 7

יום ב | 19.4 | 20:00

חלק מכמות בשברים ואחוזים ואמצעי המחשה

למצגת המפגש  >

מפגש 2

יום ב | 19.10 | 20:00

כפל וחילוק, שברים פשוטים והוראה דיפרנציאלית

למצגת המפגש  >

מפגש 4

יום ב | 11.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

למצגת המפגש  >

מפגש 6

יום ב | 8.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

למצגת המפגש  >

מפגש 8

יום ב | 24.5 | 20:00