top of page
0.png
logo.png

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי שבילים פלוס, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים, על פי שכבת גיל.

מפגשי ההדרכה כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

LogoBogerv2-01 (3).png

 *מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

כיתה א

כיתה א

מפגש 1

סגירת פערים, בניית תוכנית לימודים והכרת מספרים עד 10.

מצגת - הכרת המספרים עד 10 >

מצגת - חיבור וחיסור עד 10 >

 המפגש הסתיים 

מפגש 2

גיאומטריה

מצגת - גיאומטריה >

 המפגש הסתיים 

כיתה ב

מפגש 2

כפל

מצגת - כפל>

 המפגש הסתיים 

כיתה ב

כיתה ג

מפגש 1

סגירת פערים, בניית תוכנית לימודים וביסוס כפל.

מצגת - גיאומטריה >
מצגת - המבנה העשרוני >

מצגת - כפל וחילוק >

 המפגש הסתיים 

מפגש 2

מבנה עשרוני

מצגת - מבנה עשרוני חלק ב>

 

 המפגש הסתיים 

כיתה ד

מפגש 1

סגירת פערים, בניית תוכנית לימודים והמספרים עד מיליון.

מצגת - המספרים עד מיליון >

 המפגש הסתיים 

מפגש 2

שברים

מצגת - שברים>

 

 המפגש הסתיים 

כיתה ה

מפגש 2

שברים חלק ב
 

מצגת - שברים >

 

 המפגש הסתיים 

כיתה ו

מפגש 2
כפל וחילוק ושברים חלק ב

מצגת - כפל וחילוק ושברים>

 

 המפגש הסתיים 

כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
bottom of page